پدر و دختر

 


باید دختر باشی تا بدانی پدر لطیف‌ترین موجود عالم است...

باید دختر باشی تا ته دل‌ات قرص باشد که هیچ‌وقت

جای دست پدر روی صورت‌ات نخواهد افتاد مگر به نوازش!

 

باید پدر باشی تا بدانی دختر عزیزترین موجود عالم است...

تا پدر نباشی نمی‌توانی درک کنی دختر داشتن افتخار پدر است!!!

باید دختر ِ پدر باشی تا احساس غرور کنی...

 

باید پدر-دختر باشید تا بدانید چه شگفتی‌هایی دارد این عالم!

چه عزیز است اخم تلخ پدر و ناز دختر...

چه نازک است دل پدر که طاقت دیدن اشک دختر را ندارد...

باید پدر-دختر باشید تا...

 

پدرم، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم

                                         فرشته ها هم میتوانند مرد باشند!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
عمه مریم

کودکان، نزدیک ترین راه های رسیدن به عشق را از پرنده ها بهتر بلدند. کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند. اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمی دید، بی شک صداقت به آخر می رسید و دوستی و مهربانی، پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد. این روزها اگر عاشقانه سپری می شوند، به عشق بودن شماست. دنیا با کودکان همیشه زیباست؛ زیباتر از همه روزهایی که سراغ داریم. دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم! روز کودک مباک .آنیتا جان

عمه مریم

تمـام شعـر هـای عاشقانـه ی جهـان شبیـه تو انـد ! تو امـا ... پشت استعـاره ای ایستـاده ای که به ذهـن هیچ شاعری نخواهد رسیـد...!!